Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2015

4745 119c 500
Reposted fromcoupdetat coupdetat

December 13 2014

0069 3074

December 09 2014

4447 61a2
Reposted fromClary Clary
4447 61a2
Reposted fromClary Clary

September 13 2014

- Kiedy byłam młoda, macocha powiedziała, że jestem szczęściarą. Mam urodę, inteligencję, spryt i przenikliwość. To broń, której potrzebuje kobieta, by przetrwać w tym świecie.  - No i? - Dbaj o urodę. Nie masz innej broni do dyspozycji.
— Gotowe na wszystko
Reposted fromchujawa chujawa

August 27 2014

- Penisy w erekcji nie mają sumienia. - Te w zwisie też nie są zbyt etyczne. 
— Gotowe na wszystko
Reposted fromchujawa chujawa

August 19 2014

2739 ec7a
Reposted frommorgai morgai viagreendaemon greendaemon

August 13 2014

August 11 2014

August 01 2014

1284 bfb2

July 21 2014

July 04 2014

;/
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze

June 25 2014

Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla

March 13 2014

0648 5115
Reposted frommorgai morgai

October 04 2013

2739 ec7a
Reposted frommorgai morgai
2734 d45d
Reposted frommorgai morgai

December 21 2012

9942 c262
Desperate Housewives
Reposted fromDoopamina Doopamina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl